Procedure

Hoe werkt Stichting Stimuleringsfonds Rouw

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria: Meerwaarde, Publieksbenadering & Relaties met de samenleving.

De aanvragen worden twee keer per jaar door het bestuur beoordeeld in april en september. Uw aanvragen dienen een maand voor de bestuursvergaderingen ingediend te worden te weten of voor 1 april of voor 1 september. Mededelingen over het al dan niet toekennen van een subsidieaanvraag worden gedaan binnen een maand na de betreffende bestuursvergadering. Over een eenmaal genomen besluit wordt niet gecorrespondeerd. Als wij 3 maanden na datum van toezeggings-mail geen enkele reactie hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat de bijdrage van de SSR niet nodig is en trekken wij onze toezegging in.

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, vult u ons aanvraagformulier (Microsoft Word) volledig in. Ook stuurt u ons een ondertekende afdruk van het formulier en de bijlagen per post. Hieronder vindt u de informatie die nodig is om een aanvraag bij ons in te dienen.

  • Aanbiedingsbrief (een begeleidend schrijven, waarin u uw aanvraag in het kort inleidt)
  • Projectplan (uitgebreide beschrijving over de inhoud van uw project (motivatie, aanleiding, planning etc.)
  • Projectbegroting inclusief eventuele btw. (kosten en baten van het aangevraagde project)
  • Dekkingsplan van het project, inclusief eventuele btw.
  • Financieel jaarverslag (indien beschikbaar)
  • Uittreksel register Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar) (indien ingeschreven)
  • Geldende statuten van uw organisatie (indien er sprake is van een organisatie)
  • Relevante documentatie van uw organisatie en haar activiteiten (indien er sprake is van een organisatie)

 

Na afloop van het project dient u het verantwoordingsformulier in te vullen.

© 2010 - 2023 Stichting Stimuleringsfonds Rouw - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Dualler